Son Yazılar

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Soruları 15- 16 Eylül 2012

0 yorum

İktisat
 
1- Tam rekabette dengeyi firmanın aşırı kar durumu ve üretimi durdurma kararı alması varsayımları altında şekil çizerek açıklayınız.
2-Dolaylı ve dolaysız para politikası araçlarını açıklayınız. Likidite imkanları aracını açıklayınız.
3- Tarife dışı kotalardan miktar kısıtlamalarını yazarak, ithalat kotalarının ekonomi üzerindeki etkilerini şekil yardımı ile açıklayınız.
4-Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
a- Etkin piyasa hipotezi
b- Giffen paradoksu
c- Gresham yasası

5-Esnek kurda Para, mal ve döviz piyasasında eş anlı denge durumunu açıklayınız.


Maliye
1- Bütçe ilkelerini yazarak kısaca açıklayınız.
2- Vergi alacağını sona erdiren haller nelerdir kısaca açıklayınız.
3-a)İdari ve fonksiyonel kamu harcaması ayrımı hangi koşullara göre yapılır açıklayınız.
b)Fonksiyonel ayrım kapsamına giren harcama türlerini yazınız.
4- Kamu gelir ve giderlerinin yer ve zaman bakımından denkleştirilmesini açıklayınız.
5- Aşağıda ki kavramları açıklaynız,
a- Borç servis oranı- Enflasyon vergisi
b- Bütçe emaneti
c- Vergiden kaçınma
d- Borcun monetizasyonu-Senyoraj geliri
e- Mali sürüklenme

 

Hukuk
1-Tapu siciline hakim olan ilkeleri yazarak açıklayınız.
2-Borcu sona erdiren haller nelerdir yazınız. Takası tanımlayarak şartlarını ve sonuçlarını açıklayınız.
3-Tiari vekil, ticari temsilci ve acenteyi tanımlayarak yetkilerini anlatınız.
4-Kamu hizmet imtiyaz sözleşmelerini yazarak kısaca açıklayınız.
5-Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
a-Yasama sorumsuzluğu- yasama dokunulmazlığı
b-Butlan
c-Yetki devri- imza devri
d-Tüzel kişiliğin ceza ehliyeti
e-Kast- taksir

 

Muhasebe
5 Sayfalık bir soru kağıdından dolayı sorular net hatırlanmamakla birlikte 20 yevmiye kaydının bulunduğu bilanço ve gelir tablosunun istendiği 55 puanlık bir monografi sorusu, amortisman ayrılması ile ilgili bir soru. Tanımlarda; Dönen varlıklar, duran varlıklar, sosyal sorumluluk, maliyet esası kavramlarına ek birkaç kavramdan oluşuyor.


Kaynak:http://geliruzmanligi.blogspot.com/2012/09/vergi-mufettis-yardimciligi-sinavi.html